Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru

 

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť SE Slovakia Fire Protection s. r. o., IČO: 44 000 901, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešove ,oddiel Sro, vložka č. 45026/P  (ďalej len „Predávajúci“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“). VOP upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a jeho Zákazníkmi vznikajúce pri predaji Tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch Predávajúceho a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.seslovakia.sk.

1.2 VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok 2: Definície pojmov

2.1 Tovar znamená tovar, ktorý Predávajúci aktuálne ponúka na predaj zákazníkom, najmä vnútorné hydrantové systémy,  hasiace prístroje,  protipožiarne manžety  a s tým súvisiace časti, odevy, obuv  a potreby pre hasičov, doplnkový materiál a náhradné diely k nim.

Konkrétny druh Tovaru, ktorého predaj je predmetom príslušného záväzkového vzťahu, je vždy presne definovaný v Zmluve a/alebo Objednávke.

2.2 Zákazník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o kúpu Tovaru.

2.3 Objednávka znamená písomnú, faxovú alebo elektronickú objednávku Tovaru, ktorú zaslal Zákazník Predávajúcemu.

2.4 Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Zákazníkovi Tovar  a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Zákazníka zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie Objednávky zo strany Predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

2.5 Zmluvné strany znamenajú Predávajúceho a Zákazníka spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.6 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.7 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.8 Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.9 Cenník znamená aktuálny cenník Tovaru.

 

Článok 3: Objednávanie Tovaru

3.1 Zadanie Objednávky. Zákazník objednáva Tovar prostredníctvom Objednávky, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu Zákazníka (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, príp. e-mail, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v živnostenskom alebo inom registri, telefónne číslo, príp. e-mail a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, príp. e-mail) a presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti Tovaru a prípadne aj ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie Objednávky, a to najmä termín a miesto dodania Tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať minimálne základné obsahové náležitosti, nebude vybavená.

3.2 Uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci po doručení Objednávky od Zákazníka preverí jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného Tovaru. Ak je Zákazníkom požadovaný Tovar k dispozícii v termíne uvedenom v Objednávke, alebo ak termín dodania nie je uvedený v Objednávke, v termíne podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, Predávajúci Objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi Zákazníkovi telefonicky alebo elektronickou poštou a momentom doručenia akceptácie Objednávky je uzatvorená Zmluva, ktorá je záväzná pre obe Zmluvné strany. V opačnom prípade Zákazníkovi Predávajúci oznámi nedostupnosť Tovaru alebo predpokladaný neskorší termín dodania Tovaru a požiada Zákazníka o jeho vyjadrenie. Zákazník je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania Tovaru vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúceho, v opačnom prípade sa považuje Objednávka bola stornovanú.

3.3 Záloha na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať od Zákazníka zálohu na kúpnu cenu za ním objednaný Tovar alebo platbu vopred.

3.4 Storno objednávky. Zákazník má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany Predávajúceho. Po akceptácii Objednávky ju môže Zákazník stornovať iba v prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania Tovaru. V prípade stornovania akceptovanej Objednávky je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním Tovaru bol Predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo jej časť najmä v týchto prípadoch:

- Objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil zálohu na kúpnu cenu za Tovar, bude mu táto záloha prevedená späť bezhotovostným bankovým prevodom na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v lehote do piatich pracovných dní.

 

Článok 4: Dodacie podmienky

4.1 Ak v Objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania Tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od akceptácie Objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom Predávajúci oboznámi Zákazníka telefonicky alebo elektronickou poštou.

4.2 Tovar bude dodaný Zákazníkovi do miesta uvedeného v Objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci. Cena dopravy je riešená individuálne a vždy je vopred odsúhlasovaná  so Zákazníkom. Zákazník je povinný skontrolovať Tovar pri jeho dodaní a prevziať ho len keď nie je poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo Tovar odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

4.3 Ak Objednávka nebude obsahovať miesto dodania Tovaru, Tovar  bude dodaný v mieste prevádzky Predávajúceho, kde si ho môže Zákazník na vlastné náklady osobne prevziať.

4.4 Súčasťou dodávky Tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

4.5 S Tovarom  je  Zákazníkovi vždy odovzdaný daňový doklad - faktúra spolu s  dodacím listom, a podľa povahy Tovaru aj návod na používanie a záručný list.

 

Článok 5: Cena za Tovar

5.1 Cena za Tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny jednotlivých položiek Tovaru v aktuálnej ponuke Predávajúceho je uvedená v aktuálnom Cenníku. Cena Tovaru podľa Zmluvy sa vypočíta podľa jednotlivých položiek Cenníka a množstva a druhu objednaného Tovaru.

5.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v Zmluve a/alebo Cenníku sú uvádzané vrátane DPH.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek Tovaru uvedených v Cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho dodávateľov a/alebo výrobcov Tovaru a/alebo zvýšenia nákladov Predávajúceho súvisiacich s obstaraním príslušných položiek Tovaru.

5.4 Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr akceptované Objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Článok 6: Platobné podmienky

6.1 Pri dodaní Tovaru v mieste určenom v Objednávke je možné za Tovar zaplatiť bankovým prevodom vopred, pričom Tovar bude vydaný Zákazníkovi až po pripísaní kúpnej ceny za Tovar na bankový účet Predávajúceho. Zákazník sa pri prevzatí Tovaru v takom prípade preukáže preukazom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z obchodného registra a príp. plnomocenstvom, ak preberajúca osoba nebude oprávnená podľa výpisu z obchodného registra konať v mene príslušnej právnickej osoby, a kópiou prevodného príkazu zadaného v banke.

6.2 V ojedinelých prípadoch Predávajúci umožní odber Tovaru aj na faktúru, a to najmä v prípade stálych Zákazníkov. Zákazník sa v takom prípade zaväzuje uhradiť Predávajúcemu fakturovanú kúpnu cenu za Tovar najneskôr do 14 dní odo dňa dodania Tovaru, ak vo faktúre Predávajúceho nie je uvedené inak.

6.3 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou fakturovanej sumy je Predávajúci oprávnený požadovať od Zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 15 dní je Predávajúci oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, neumožniť Zákazníkovi ďalšie Objednávky Tovaru a už akceptované Objednávky nerealizovať, pričom v tomto prípade sa Predávajúci nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností.

Článok 7: Výhrada vlastníctva

7.1 Predávajúci má vlastnícke právo k materiálu špecifikovanému v Zmluve až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za materiál a všetkých splatných pohľadávok predávajúceho.

7.2 Pre prípad, že je Zákazník v meškaní s úhradou kúpnej ceny a disponuje s materiálom vo vlastníctve predávajúceho, má predávajúci právo:

  1. voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľnosti kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácii s materiálom.
  2.  na akékoľvek výnosy kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a  dispozície s tovarom vznikli až do zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho. Pre tento  prípad je dlžník Zákazníka  povinný plniť priamo Predávajúcemu a Zákazník je oprávnený požadovať úhradu od dlžníka iba na účet predávajúceho.

 

Článok 8: Záruky, reklamácie

8.1 Záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach a tovare (napr. vzorka, predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru zákazníkom v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom, v dôsledku používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (ak je s tovarom dodaný), v dôsledku používania tovaru na iný účel, než na ktorý je určený, v dôsledku poškodenia spôsobeného zákazníkom alebo akoukoľvek treťou osobou a v dôsledku prípadov vyššej moci (prírodné katastrofy a pod.).

8.2 Vyskúšanie funkčnosti tovaru. Predávajúci je pri osobnom prevzatí tovaru v mieste prevádzky predávajúceho povinný na žiadosť zákazníka odskúšať funkčnosť predávaného tovaru, ak to jeho povaha pripúšťa.

8.3 Uplatnenie reklamácie. Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť potenciálne vady množstva, akosti a vyhotovenia. Pri zistení vady na tovare je zákazník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo e-mailom. Ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou alebo objednávkou, predávajúci dodá zákazníkovi chýbajúce množstvo tovaru, príp. dodá zákazníkovi náhradný tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom zmluve, resp. objednávke.

Ak sa vada na dodanom tovare prejaví až neskôr, zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho alebo v autorizovanom servise (podľa povahy tovaru). Predávajúci spíše so zákazníkom formulár predávajúcho, tzv. Reklamačný protokol. Bez spísania reklamačného protokolu medzi predávajúcim a zákazníkom má predávajúci právo neuznať reklamáciu.

8.4 Vybavenie reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy tovaru). Predávajúci resp. servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

8.5 Nároky z vád Tovaru.

8.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.

8.5.2 Zákazník môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.5.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

8.5.4 Ak sa na Tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

8.5.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

8.5.6 Ak Predávajúci resp. autorizovaný servis reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie bodu 8.5.3 týchto Podmienok.

8.6 Všeobecné reklamačné podmienky. Pri predkladaní tovaru na vybavenie reklamácie a záručnú opravu predávajúcemu, resp. do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky:

- je predložený originálny záručný list (ak bol s tovarom dodaný),

- je predložený doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar  - faktúra, bločok z pokladne,

- je predložený reklamovaný tovar (ak to jeho povaha pripúšťa),

- je spísaný reklamačný protokol.

8.7 Oprava reklamovaného tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.

8.8 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Článok 9: Spoločné ustanovenia

9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody Zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 15.00 hod.

 

Článok 10: Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

10.2 V prípadoch, ktoré nie sú podrobne riešené týchto Podmienkach, sa bude vychádzať zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje Zákazníkov na webovej stránke http://www.seslovakia.sk.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 2014.

Copyright © 2019 SE Slovakia Fire Protection s. r. o. Všetky práva vyhradené. Designed by webgaleria.sk

2 kg hasiaci prístroj práškový SEcurity ABC 6 kg prenosný hasiaci prístroj SEcurity práškový ABC 34A Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou DN 33/20m PAD plné dvere 700x700x300 D25 Hydrantová hadica 20 m, 15bar C52 Hydrantová hadica 20 m, 15 bar C52 spojka pevná 2" vnútorný závit D25 pevná spojka 1" s vonkajším závitom Zásahová obuv pre hasičov EWS Standart 9210, HI3 CI SRC - bez membrány - 20 cm EN 15090:2012 Zásahová obuv pre hasičov EWS PROFI PREMIUM PLUS 9203, F2A HI3 CI SRC - s membránou - 28 cm, forma D, ochrana proti prerezaniu trieda 2 EN 15090:2006 Zásahová obuv pre hasičov EWS PROFI PREMIUM 9820, F2A HI3 CI SRC s membránou - 28 cm, forma D, ochrana proti prerezaniu trieda 2 EN 15090:2012 Zásahová obuv pre hasičov EWS PROFI PREMIUM PLUS 2020, F2A HI3 CI SRC - s membránou - 28 cm, forma D, EN 15090:2006 Zásahové rukavice Thermo Fighter TF-S, krátke Zásahové rukavice FIREDEVIL 911 X-TREME, EN 659:2008-6 Zásahové rukavice FIREDEVIL PREMIUM, EN 659:2008-6 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 25-4 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 32-4 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 40-4 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 48-4 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 135-4 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 55-2 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 82-2 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 160-2 Protipožiarna manžeta PYROPLEX C 75-2 Nálepka HASIACI PRÍSTROJ Nálepka HADICOVÉ ZARIADENIE Značka - piktogram - OHLASOVŇA POŽIAROV Nálepka - POŽIARNE OKNO Ochranný obal na prenosný hasiaci prístroj 5 kg, 9 kg a 12 kg Skrinka / box na prenosný hasiaci prístroj 6 kg, plastová, červeno-čierna Skrinka na hasiaci prístroj 6 kg plastová priehľadná 4 kg prenosný hasiaci prístroj SEcurity práškový ABC 6 kg prenosný hasiaci prístroj BAVARIA práškový PHOENIX 3 l prenosný hasiaci prístroj BAVARIA MONSUN 3 ABF Kitchen - jedlé tuky a oleje Plastový podstavec k hasiacemu prístroju 4 kg Držiak na hasiaci prístroj 6 kg - BAVARIA Držiak na hasiaci prístroj 4 kg - SEcurity Stojan na prenosný hasiaci prístroj BAVARIA 13237 / BAV16691/ Vešiak na prenosný hasiaci prístroj BAVARIA - delta Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou DN 25/30m PAD plné dvere 640x640x265 červený Hadicový navijak PAD DN25/30m SLIM 700x700x200 biely Kľúč na spojky 110/75/52 LC box C52, 570x500x180 plné dvere červené, uloženie na hadicu bez vybavenia D25 ventil guľový 1" D25 ventil mosadzný s polospojkou 1" Skrinka na kľúče so sklom Prúdnica kombinovaná Protek 360 D25 Prúdnica kombinovaná PROTEK 366 C52 Prúdnica kombinovaná PROTEK 360 C52 Prúdnica kombinovaná PROTEK 361 C52 Prúdnica kombinovaná PROTEK 361 D25 C52 - ventil hliníkový s polospojkou 2" C52 ventil mosadzný s polospojkou 2" C52 spojka pevná 1 1/2" vnútorný závit C52 savicová spojka C52/ (38) C52 spojka pevná 2" vonkajší závit C52 spojka pevná 1 1/2" vnútorný závit C52 spojka pevná vnútorný závit 1" C52 redukcia C-D C52 spojka pevná, vonkajší závit 1" C52 záslepka (viečko) AL C52 spojka pevná 2.5" vnútorný závit C52 prúdnica krátka C52 spojka pevná 2.5" vonkajší závit D25 spojka pevná 1" vnútorný závit D25 spojka savicová (25) D25 záslepka (viečko) AL D25 prúdnica krátka B75 spojka pevná 3" vnútorný závit B75 spojka pevná 3" vonkajší závit B75 spojka savicová 3" B75 redukcia B-C C52 rozdelovač C-2xD B75 spojka pevná 2 1/2" vnútorný závit T kľúč k podzemnému hydrantu modrý Kľúč k nadzemnému hydrantu, malý Kľúč k nadzemnému hydrantu, veľký C52 Požiarna hadica 20m SWISS 25bar PREMIUM B75 Požiarna hadica 20m POLYDUR červená Kôš na hadice C52 Protipožiarna deka SE Slovakia Zásahová obuv EWS Profi-Premium PLUS BE Windstopper® bunda OFFICER Vešiak na hasiaci prístroj 6kg, 4kg C52 Požiarna hadica 20m SWISS, biela B75 Zásahová hadica 20m SWISS, biela Nálepka HZ - Návod na obsluhu Zhromaždisko - tabuľka 20x20 Nálepka "SUCHOVOD" Požiarna kniha Montáž hasiacich prístrojov Vyradenie hasiaceho prístroja Tlaková skúška hasiaceho prístroja Kontrola hadicových zariadení Kontrola podzemného hydrantu Kontrola nadzemného hydrantu Bunda BE-MOTION SOFTSHELL Plastový podstavec k hasiacemu prístroju 6 kg Nálepka - POŽIARNE DVERE Nálepka - POŽIARNY UZÁVER Ochranný box na Li-Ion batériu VLITEX Protipožiarna deka na E-bike VLITEX Protipožiarna deka na E-auto VLITEX Ochranné puzdro na nabíjanie mobilného telefónu Bezpečnostná zásuvka Emergency plug H1 Nosič na hadice Dönges Sací kôš so spätnou klapkou A110 Pákové kliešte na železo Ochranná maska s respirátorom Vallfirest Multifunkčné náradie Gorgui V2 Vallfirest Multifunkčné náradie Gorgui Vallfirest ochranné puzdro Prenosný vak na lesné požiare Vallfirest Multifunkčné náradie Gorgui Classic Vallfirest Baterka na helmu UK 4AA eLED RFL Baterka na helmu UK 4AA "Zone 2" eLED ET Kladivo s rukoväťou zo sklených vlákien Chrbticová podložka DÖNGES XTRA SET Resuscitačná tabuľa SPENCER RES-Q-BOARD Fixácia hlavy SPENCER SUPER BLUE BURNSHIELD-Hydrogél 125ml BURNSHIELD-Hydrogél 50ml Nastaviteľný krčný fixačný golier PHILLY PATRIOT Multiorganizátor denníka KF 2019 PAX-PLAN Gumová stierka Bezpečnostné ručné svietidlo ADALIT® L-3000 Tlmnica na hasenie ohňa Hasiaci batoh - ručný postrekovač VALLFIREST 20 l TNT - Tool Jednorázové popruhy EN 1865 Elastická šnúra s krúžkami FANGRIEMEN 70cm Izolačná prikrývka Sekera s rukoväťou zo sklených vlákien NUPLA PULASKI Pružinové razidlo okien na vozidlách DÖNGES Taška pripravenosti hasičského zboru DÖNGES Záchranársky nôž DÖNGES Economy II LED svetelná signalizácia s nastaviteľnou synchronizáciou DÖNGES Požiarne hrable McLeod s rukoväťou NUPLA Hasičský hák Multifunkčný kľúč MFS Páčidlo Hooligan-Tool s rukoväťou zo sklenených vláken Nupla Pridržiavací popruh PARATECH Puzdro na nožík DÖNGES Požiarna sekera DÖNGES Hooligantool Lopata Upínací popruh s račňou 10m Okrajová lopata Bezpečnostná bariéra pri nehode, prenosná Požiarna sekera s rukoväťou ULTRATEC Požiarna sekera DÖNGES DIN 14900-FA Prejazdový mostík Typ A Prejazdový mostík Typ B Skladací rýľ Kanister na benzín RAPIDON 6 Zachytávač airbagov ASS-Airbag System Razidlo okien a pásová rezačka SafetyPEN EWS PROFI XL MEMBRAN SEIZ záchranárske rukavice Diptex 666 PROFI SEIZ záchranárske rukavice FIRE- WORKER S SEIZ Všestranné rukavice pre lesný požiar MAGNUS SEIZ záchranárske rukavice FIRE FIGHTER ANATOMIC ( FF A) SEIZ záchranárske rukavice FIRE-FIGHTER ANATOMIC S(FF AS) SEIZ pracovné rukavice MECHANIC 185 SEIZ technické rukavice SPECTER KNIPEX univerzálny kľúč TWINKEY Objímka na požiarne hadice C52 Objímka na požiarne hadice B75 RESQME rezač pásov a rozbíjač okien Vreckový záchranársky nôž CFK ručné svietidlo 4AA WK ATEX Ochranné puzdro na sekeru Náradie PARATECH Hooligan- Tool, 762 mm Záchranné kladivo New Classic Glow Yellow Súprava na ochranu proti trieskam Dönges Nástroj McLeod s rukoväťou Nupla, 122 cm SEIZ Thermo- Fighter C 52 Požiarna hadica PANTHER červená 12 kg hasiaci prístroj BAVARIA STORM práškový 9 kg hasiaci prístroj BAVARIA STORM práškový Držiak na 4kg HP s kolíkom Držiak na 6kg HP s kolíkom Prúdnica penová kombinovaná S4/M4 s guľovým ventilom KINDSWATER 6 kg hasiaci prístroj BAVARIA STORM práškový MULTIFUNKČNÁ NÁDRŽ PRE VRTUĽNÍKY HASIACI KLINEC na hasenie lesného požiaru Batoh na lesný požiar PHÖENIX FOREST BAG BAVARIA Rally Kitchen Guard 2 ABF čiapka s reflexnými prvkami čiapka s reflexnými prvkami, modrá čiapka s reflexnými prvkami, béžová Kovová skrinka na 4/6kg HP s otočným zámkom, biela Kovová skrinka na 4/6kg HP s otočným zámkom, červená Kovová skrinka na 6 kg HP s kľúčom v strede, biela Kovová skrinka na 6 kg HP s kľúčom v strede, červená kovová skrinka na 6 kg HP s kľúčom hore, červená Kovová skrinka na 9/12 kg, CO2 HP, s kľúčom, biela Kovová skrinka na 9/12 kg, CO2 HP, s kľúčom, červená 6 l hasiaci prístroj UNIEX penový ABDF+LI 9 l hasiaci prístroj UNIEX penový ABDF+LI 6 kg závesný hasiaci prístroj plynový 6 kg závesný hasiaci prístroj práškový 12 kg závesný hasiaci prístroj práškový Penový prostriedok BETA EFFEM 25l Skrinka/Plastový Box SLIDEN Konzola pre plastovú skriňu SLIDEN Batériový pretlakový ventilátor BLOWHARD COMMANDO Ručná džberová prenosná striekačka - kovová KINDSWATER Rozdeľovač guľový B - CBC