Úvod SlužbyKontrola hadicových zariadení

Kontrola hadicových zariadení

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

upravuje vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov.

 

§ 12 Hadicové zariadenia

(1)   Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na: 

a) hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:


1.  hadicový navijak s ručným ovládaním

    1.a. z navijaka s prívodom vody stredom,

    1.b z ručne, alebo automaticky ovládaného prítokového ventilu,

    1.c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,

    1.d. z uzatvárateľnej prúdnice,

    1.e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

2.  hadicový navijak s automatickým ovládaním

    2.a. z navijaka s prívodom vody stredom,

    2.b z automaticky ovládaného prítokového ventilu,

    2.c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,

    2.d. z uzatvárateľnej prúdnice,

    2.e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

 

b) nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

  1. skriňa alebo ochranný kryt,
  2. hadicové uloženie,
  3. ručné ovládanie prítokového ventilu,
  4. plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m,
  5. uzatvárateľná prúdnica.

 

§ 14 Tlakové skúšky tesnosti

 

(4) Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy (STN 92 0801. Tlakové skúšky hadíc).

 

§ 15 Kontrola

 

(1) Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ kontroluje

 

a)     realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,

b)     funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

c)     funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatvárajúcich ventilov, hadíc a  hadicových navijakov,

d)     voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,

e)     vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,

f)      prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,

g)     označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

h)     pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,

i)      množstvo vody v nádrži,

j)      nepriepustnosť nádrže,

 

(2)  Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).

(3)  O kontrole sa vyhotoví záznam (podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov), ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

Copyright 2013 - 2020 © SE Slovakia Fire Protection s. r. o.